𝗟𝗜𝗩𝗘đ—Ļ𝗧đ—Ĩ𝗘𝗔𝗠 đ—Ļ𝗧𝗨𝗗𝗜đ—ĸ, maar dan extraordinary. (Livestream Studio Hilversum)

𝗟𝗜𝗩𝗘đ—Ļ𝗧đ—Ĩ𝗘𝗔𝗠 đ—Ļ𝗧𝗨𝗗𝗜đ—ĸ, maar dan extraordinary.


We zijn op zoek gegaan naar unieke locaties voor jouw livestream. Zo ook in ons thuishaven Theater Gooiland in Hartje Hilversum!

Stream jouw online event via elk online platform met meerdere camera's vanuit de zaal, of op het theaterplatform, met uitzicht op een lege zaal, of op ÊÊn van de oudste (en nog steeds dienstbare) trekkenwand van Nederland!Enthousiast? Anders wij wel! We vertellen je graag meer.